Al sinds 1992 zingt Jiddisj Koor Hejmisj Zain met nesjomme om de Jiddisje taal en cultuur springlevend te houden